vrijdag 6 juli 2012

Pelgrims en vreemdelingen - Pilgrims and strangers


Vreemdelingen. Kijk ze gaan. Ze slepen alles mee wat ze mee kunnen slepen. Op weg. Op de vlucht. De vijand is het land binnen gekomen. Weg hier! En dat doen ze. Met drommen tegelijk komen Belgische vluchtelingen in Nederland aan. Een oorlog is begonnen, die later de Eerste Wereldoorlog zal heten. Hoe ontvangt Nederland deze vluchtelingen?

Refugees. Look at them go. They carry everything they can along. On the run. They are escaping. The enemy has entered the country. Out of here! And they do. Crowds of Belgian refugees come together in the Netherlands. A war has started, later to be called First World War/ The Great War. How did The Netherlands received these refugees?


Amsterdam: Politiemensen ondersteunen een oude vrouw. De vluchtelingen schrijven zich in voor opvang.
Amsterdam: Police support an old woman. The refugees register for care.


Weert - Weerter dames delen kleding en voedsel uit aan de gevluchte Belgische vrouwen en kinderen.
Weert - Weerter ladies sharing clothing and food to the Belgian refugee women and children.


In Gouda (waar ik woon) wordt een heel kamp opgezet. Bijna 100 jaar geleden in een tijd dat het algemeen onderwijs nog piepjong was, werd er gezorgd voor onderwijs aan peuters, kleuters, kinderen en jongeren. Er was een soort corfee en er waren slaapzalen om de grote hoeveelheid mensen te kunnen laten slapen, maar er was ook entertainment: toneel en muziek op sommige avonden. Ook was er een kerk. De mensen maakten zich onder andere nuttig door kleding te maken voor andere vluchtelingen. De mensen werden als mens behandeld. Bedrijven en burgers financierden het opvangkamp en schonken faciliteiten zoals een naaikamer, keuken, e.d.

In Gouda (where I live) a whole camp is set up. Almost 100 years ago, in a time that general education was still very young, education was provided to infants, toddlers, children and youth. There was a kind of corfee and there were dormitories for the large amount of people to sleep, but there was also entertainment: theater and music on some evenings. There was also a church. The people made ​​themselves useful by making clothing for other refugees. The people were treated as human beings. Businesses and citizens funded the camp and donated facilities such as a sewing room, kitchen, etc.

 

Er werd actie gevoerd voor de kinderen van de vluchtelingen. Kunstenaars werkten hieraan mee.
There were campaigns for the children of refugees. Artists worked participated.


De eetzaal in Gouda.

Op een keer wilde de gemeenteraad de jaarlijkse kermis niet door laten gaan vanwege de vluchtelingen. De Belgische vreemdelingen zouden minder zedig zijn. De Goudse bevolking was verontwaardigd over de toon waarop de gemeenteraad over de vluchtelingen sprak. Ze schreven een brief aan de gemeenteraad. 

Toen de vluchtelingen weer konden terugkeren bedankten ze de stad en boden iets aan. Het was duidelijk dat deze mensen niet op een perfecte manier, maar wel op een menselijke en betrokken manier waren opgevangen. Ik ben trots op Nederland, als ik dit bedenk.

Dat was Nederland in de periode 1914-1918.
En nu Nederland in 2012.
Als we kinderen van vluchtelingen toen al goed konden opvangen, hoeveel beter zal het nu dan zijn?
Helaas.... hieronder foto's van detentiecentra waar vreemdelingen verblijven die terug gestuurd moeten worden naar hun land van herkomst. 50 % van de mensen kan niet terug, al zouden ze mee werken. Hun land wil hen niet terug. Ze zijn outcasts, niet echt mens meer.

The dining room in Gouda.

Once the council wanted to cancel the annual fair because of the refugees. The Belgian foreigners would be less modest. The Gouda population was outraged by the tone of the council and how they spoke about the refugees. They wrote a letter to the council.

When the refugees could return again they thanked the city and offered them something. It was clear that these people were taken care of,  not in a perfect manner, but in a humane and engaging way. I am proud of the Netherlands, as I remember this.

  That was the Netherlands in the period 1914-1918.
And now the Netherlands in 2012.

  If we could cope with the children of refugees such a long time ago, how much better will it be right now?

Unfortunately .... below pictures of detention centers where foreigners stay who should be returned to their country of origin. 50% of people can not return, even if they are willing to. Their country do not want them back. They are outcasts. Not real human any more.

Hekken, met prikkeldraad en waarschuwingsborden. Geen behulpzame politiemensen die je hulp bieden.
Fences with barbed wire and warning signs. No helpful police to help strangers here.


Een luchtplaats. Ook kinderen zitten hier gevangen. Wat een onrecht. De keuze van de ouders, zeggen sommige politici. Maar geen enkel kind hoort opgesloten te zitten. Geen kind mag gestraft worden voor de misdaden van de ouders.
Ezechiel 18: 2 Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël:
De vaders eten onrijpe druiven,
en de tanden van de kinderen worden stomp?

 En is er al sprake van misdaad? Nee! Vluchten is geen misdaad. Het kan zijn dat het onterecht is, maar dat is nog geen misdaad. Waarom dan een detentiecentrum met een nog strenger regime dan een gevangenis? Ik kan niet eens iets meenemen als ik daar op bezoek zou komen. Niet eens speelgoed! Terwijl je dat in een 'gewone gevangenis' wel kan.

A outdore space in the prison. Even children are imprisoned here. What an injustice. The choice of the parents, some politicians say. But no child should be locked up. No child should be punished for the crimes of the parents.

Ez. 18: 2 What mean ye, that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, 
The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge? 

And even so, is it possible to speak of crime? No! To run away from a bad situation is not a crime. It may be that it is unjustified, but that's not a crime. Why then,  a detention center with an even stricter regime than a prison? I can not even bring anything with me when I would come to visit. Not even toys! While you can bring gifts in an ordinary prison.


Gelukkig zijn er ook mensen in dit land die het hier niet mee eens zijn. Maar we zouden wel iets meer van ons mogen laten horen! Zoals hier. Een wake bij detentiecentrum Schiphol. Bij Zeist zijn er ook wake's. Elke eerste zondag van de maand. 

Leviticus 19: 33
Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. 

De Bijbel is zelfs voor de zogenaamde 'gelukszoekers'- mensen die in eigen land armoede hebben en daarom vluchten - veel ruimer dan het Westen nu is:
Leviticus 25:35 Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren.

Fortunately there are people in this country who do not agree. But we have to speak up a little bit more! As here. A meeting at Schiphol detention center. At Zeist, there are also's (prayer) meetings. Every first Sunday of the month.

Lev. 19:33 And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not do him wrong. 

The Bible is even more generous for the people seeking happines, because they are on the run for poverty in their own countries. More generous that The West today:

Lev.25: 35 If your brother has become poor, and his hand can’t support him among you; then you shall uphold him. As a stranger and a sojourner he shall live with you.

Gebed voor gezagsdragers

 O God, schepper van hemel en aarde,
we bidden voor mensen met gezag,
in het bijzonder in gevangenissen.
Geef hen rust en menselijkheid
zodat ze ons eerlijk en rechtvaardig behandelen.
Doe hen weten dat wij hen als gelijken zien.
Zegen hen en zegen hun families.


O God, schepper van hemel en aarde,
wij bidden voor mensen wie alle gezag is ontnomen,
in het bijzonder mensen die opgejaagd en uitgestoten worden.
Geef hen veerkracht en hoop
zodat ze niet hun laatste vertrouwen verliezen.
Doe hen weten dat het ooit anders zal zijn.
Zegen hen en wie hen lief zijn.

Zo bidden wij in Jezus’ naam.
Amen!

Prayer for those in authority
 
Oh God, the creator of heaven and earth,
we are praying for those in authority,
especially those in various prisons.
Give them the calmness and human mind
that would enable them treat us fairly and justly.
Let them know that we all are equal in our eyes.
Bless them and also bless their families.

Oh God, the creator of heaven and earth,
we are praying for those whose authority is taken from them,
especially for those who are chased and excluded.
Give them resilience and hope
don’t let them lose their last trust.
Let them know that once it will be different.
Bless them and also bless their families.

In Jesus name we pray,
AMEN

Ik weet mij zelf een pelgrim hier op aarde. Alles wat ik heb, heb ik gekregen van mijn Vader. Niets is echt van mij en niets van wat ik bezit is echt van mij. Ook de grond waarop ik woon, is niet van mij. De hele wereld is van God. Waarom dan mensen weerhouden die een betere plek zoeken op een  ander deel van Gods wereld?  Ik denk dat God iets van ons vraagt in onze houding naar deze mensen. Hij vraagt het wel van mij...hopelijk komt deze boodschap nóg verder. Denk eens aan die kinderen. Elk kind achter dichte deur, is er één teveel!

I know that I myself am a pilgrim here on earth. Everything I have, I received from my Father. Nothing is really mine and nothing I own is really mine. The land where I live on, is not mine. The whole world is God's. Why keep people away, while they are searching for a safe place to life on another part of God's world? I think God asks of us something in our attitude towards these people. He asks it of me ... hopefully this message can go even further. Think of the children. Each child behind closed door, is one too many!

1 opmerking:

  1. Annemiek, wat een indringend verhaal. Zo goed vanuit Gods perspectief laten zien hoe we ons behoren op te stellen naar vluchtelingen toe.
    Bedankt. De foto's zijn ook met veel zorg gekozen.
    Wat heb je toch een mooi blog!

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.