dinsdag 19 juni 2012

Onvoorwaardelijk - Unconditionally


 De drie belangrijkste woorden over het huwelijk...
The three most important words about marriage ...


-        Onvoorwaardelijke genade, barmhartigheid en liefde. 

      Dat betekent dat het huwelijk niet afhankelijk is van tot in hoeverre de ander jouw behoeftes vervult of helemaal bij jou past.  Het gaat in de eerste plaats niet om wat je voor diegene voelt aan romantische gevoelens, maar om onvoorwaardelijke liefde, genade en barmhartigheid. 

      Vaak past iemand niet eens in alles bij je. Doet God dat om jou het leven zuur te maken? God is toch de beste matchmaker? Verrassing, Hij werkt altijd anders dan wij denken. Hij geeft jou een kans om te leren iemand onvoorwaardelijk lief te hebben. Zo kan je op Hem gaan lijken.
-        
          Als je niet van iemand houdt omdat diegene tekort schiet in van alles, dan moet JIJ je bekeren! Je hebt immers een verbond aan gegaan met God en je hebt beloofd onvoorwaardelijk van de ander te houden.

-        Onvoorwaardelijke liefde is het fundament. Niet de persoonlijkheid of het karakter van de ander. Het gaat om het fundament, maar dat is nog niet de hele volheid van het huwelijk. Je kan daarbij natuurlijk ook een hele lieve partner hebben, dat maakt het huwelijk vol.

      Unconditional grace, mercy and love.
 
      This means that marriage is not dependent on to what extent the other fulfills your needs or totally suits you. It is primarily not about what you feel and about those romantic feelings, but unconditional love, grace and mercy.
 
      Often a person does not even fit with you in everything. Does God wants to make your life miserable? Isn't it true that God is the best matchmaker? Surprise, He is always different than we think. He gives you a chance to learn to love someone unconditionally. This allows you to look more like Him.
 
      If you do not love someone because that person fails in everything, then you must convert YOU! You have indeed made a covenant with God and you promised to love the other unconditionally.

Unconditional love is the foundation. Not the personality or character of the other. It is the foundation, but that's not the whole fullness of marriage. You can of course also have a very loving partner, that makes marriage
fulfilled.

    
      Deze gedachten bij het huwelijk komen niet van mezelf, maar van Paul Washer. Ik heb zijn preken/ lezingen hierover beluisterd, ze naast de Bijbel gelegd en ze besproken met mijn man. Sommige dingen (de uitwerking van bepaalde Bijbelse principes) vinden we wat te ver gaan, maar in heel veel van wat hij zegt zie ik de Bijbel tot leven komen. Ik wil het dan ook graag delen. Als je naar hem luistert dan zie je dat een vrouw en een man er niet minder van worden als ze naar de Bijbel luisteren, het wordt eerder mooier in je huwelijk en als je, je bewust bent van de diepere, geestelijke betekenis van je huwelijk, dan kan je het ook nog eens meer los zien van je gevoelens die soms kunnen schommelen. 

      Paul Washer schat vrouwen daarbij op hoge waarde. Als vader geeft Hij in een komische setting aan wat hij iemand allemaal wel zou willen aandoen die zijn dochter slecht zou behandelen. Een beetje in de trant van: "I'll hunt you down' en 'I will find you!' Hieruit blijkt zijn vaderlijke liefde en de wraak die hij zou willen zoeken voor iemand die zijn kind wat zou aan doen (ik hoop niet dat hij het echt zou doen, het was een humoristisch stukje). Maar dan de serieuze betekenis: christelijke vrouwen zijn dochters van God… Dus als je als man, jouw vrouw, lees:een dochter van God, slecht behandeld… denk je dan in, wat God daarvan zal vinden!
  
     These thoughts about marriage are not original my own, but from Paul Washer. I have listened to his sermons / lectures about this, and placed them next to the Bible and discussed them with my husband. In some things we think he is going a bit too far (the effect of certain Biblical principles) , but in a lot of what he says I see the Bible come to life. I would therefore like to share this with you. If you listen to him you see that a woman and a man will not become less when they listen to the Bible, it will rather become more beautiful in your marriage and if you are aware of the deeper, spiritual meaning of your marriage, then you can even see trough your feelings that can sometimes fluctuate.

Paul Washer treasures women on high value. As a father he gives - in a comic setting- an example to what he will do to anyone who wants to harm his daughter. And he would be treating him badly! A bit like: "I'll hunt you down" and "I will find you!" This shows his fatherly love and revenge that he would look for, if someone would hurt his daughter. (I hope he would not really do it all, it was a humorous piece). But then the serious meaning: Christian women are daughters of God ... So if you as a man, mistreat your wife, read: a daughter of God ... do think of what God will think about that!


      Paul Washer spreekt in zijn lezingen vooral veel tot mannen, omdat volgens zijn uitleg naar de Bijbel, zij het huwelijk leiden. Zij zijn als een manager die verantwoordelijkheid schuldig is aan de directeur. Heeeeel controversieel in deze tijd! Maar persoonlijk kan ik zeggen, dat sinds wij dit pad op zijn gegaan in ons huwelijk, het alleen maar rijker, voller en beter is geworden, terwijl het daarvoor eigenlijk ook al heel goed was. Niet om iemand de ogen uit te steken, maar gewoon om aan te geven dat je niet op je lauweren moet rusten, dat er altijd iets te verbeteren valt. 

        Paul Washer speaks  in his lectures a lot to men because, according to his explanation to the Bible, they lead the marriage. They are like a manager who owes responsibility to the Director. Very, very controversial at this time! But personally I can say that since we have gone on this path in our marriage, it only became richer, fuller and better, while before  it was also actually quite good. Not to make some people jealous, but simply to indicate that you do not need to rest in working on your marriage, that there is always something to improve.


      Feministen zullen wellicht zeggen dat je als vrouw minder waard bent als je volgens Bijbelse leefregels leeft en bepaalde ideeen hebt bij Bijbelse leiding e.d. Dat kan ik begrijpen, want vroeger vond ik het idee dat de man 'de baas' is afstotelijk en we hebben zelfs een huwelijksformulier gekozen waarin het leiderschap van de man iets vriendelijker werd omschreven. Nu begrijp ik dat het absoluut de bedoeling niet is om mannen 'baasje' te laten spelen in huis, maar dat God wil dat zij dienend leiding geven, vooral in geestelijke zaken. En of dat nu bij je karakter past of niet, iedereen kan het, want God zal geen opdrachten geven die onuitvoerbaar zijn. Met Zijn kracht kan een man zijn taak leren vervullen en een vrouw ook.
  
        Feminists will probably say that as a woman you're worth less if you live according to Biblical precepts and have certain ideas about biblical leadership, etc. I can understand that, because once I found the idea that the man  was "the boss" repulsive and we even had chosen a marriage form in which the elected leadership of the man was described somewhat friendlier. Now I understand that it is absolutely not the intention for men to play 'boss' at home, but that God wants them to serve in their leadership, especially in spiritual matters. And whether that fits with your character or not, anyone can do it because God will not give orders that are unenforceable. With His strength a man can learn how to accomplish his task and also a woman.     Concreet?  Een paar voorbeeldjes: 
 • De man zou het voortouw moeten nemen in geestelijke zaken, als het Bijbellezen telkens vergeten wordt, is Hij de aangewezen persoon om dit weer op te pakken.
 • De vrouw kan hem daarbij helpen door bijvoorbeeld de Bijbel alvast klaar te leggen.
 • De man kan zijn blijdschap om God te dienen overbrengen aan zijn kinderen, Hij kan zich in hen interesseren en dingen met hen doen die hem zelf eigenlijk niet eens zo liggen, om zo de opofferingsgezindheid van Jezus over te brengen (zie de film Courageous waar de vader met zijn zoon gaat hardlopen)
 • De vrouw kan ervoor zorgen dat zijn de man tot hulp is (Zie Genesis 2:18) door bijv. een vrolijke begroeting te geven als hij thuis komt en de vrouw al eerder thuis is. Als het dan ook een beetje opgeruimd en niet chaotisch is, is ook mooie meegenomen (Titus 2). Klinkt traditioneel, nietwaar? Is het ook, want de traditie gaat terug op de Bijbel. 
 • De man neemt geen (geestelijke) beslissingen zonder diepgaand met zijn vrouw te overleggen, zij is immers zijn hulp? Samen praten en bidden zij hierover. Uiteindelijk is de man eindverantwoordelijke, maar hij mag zijn vrouw niet negeren in deze zaken en waar het kan is het, het beste als het een beslissing van jullie samen is. 
 • Mannen wordt gevraagd hun vrouw lief te hebben (Efeze 5). Wij vrouwen hebben het nodig om dit te  zien en te horen!
 • Vrouwen wordt gevraagd hun man respect te geven, hemzelf en zijn positie op waarde te schatten, hem niet te ondergraven maar zijn beslissingen (die jullie veelal samen nemen) te vertrouwen. (Efeze 5) Door je man te vertrouwen, vertrouw je God. Omdat je huwelijk in de eerste plaats een verwijzing is naar de relatie tussen God en de mensen die van Hem houden, geef je zo een verwijzing naar het vertrouwen van christenen in God.
 • Dit komt trouwens overeen met enquetes uit het verleden waaruit bleek dat vrouwen vooral behoefte hebben aan liefde (in de top 3) en mannen aan respect (in de top 3) in hun huwelijk. God weet wat wij nodig hebben! Vertrouw Hem maar
 •   
  !!! Dit gaat niet over huwelijken waarin mishandeling of andere gevaarlijke dingen gaande zijn, ik heb het hier over gewone huwelijken waarin goede en slechte tijden zijn!!!


          Specifically? A few examples: 

     * The man would take the lead in spiritual matters, for example as the Bible reading is always forgotten, he is the person designated to pick this up.
     * The woman can help him by example, by laying the Bible on a easy place.
     * The man may convey to his children his joy to serve God, he can have an interest in them and the things they do, and then do these things with them, even if he himself actually don't like these things, so he can show the sacrifice of Jesus on to them (see the movie Courageous where a father goes running with his son)
     * The woman can help the man  (see Genesis 2:18),  by giving a cheerful greeting when he comes home and the woman is already at home. If the woman is at home and he comes home it will help if it's not a mess and is not chaotic, this is also taken into account (Titus 2). Sounds traditional, right? Is it, because the tradition goes back to the Bible.
     * The man does not take (mental) decisions without thorough consultation with his wife, she is his help! Together they talk and pray about it. Ultimately, the man is ultimately responsible, but he can not ignore his wife in this business and where it can it is the best to make decisions together.
     * Men are asked to love their wives (Ephesians 5). We women need to  see and hear this!
     * Women are asked to respect their husbands to respect himself and his position, not to undermine his decisions (which you usually will make together) and to trust him. (Ephesians 5) By trusting your man, you trust your God. Because your marriage is in the first place a reference to the relationship between God and the people who love him, you give as a reference to the faith of Christians in God by trusting your husband.
    * This is also consistent with past surveys showing that women especially need love (in the top 3) and men respect (in the top 3) in their marriage. God knows what we need! Trust Him!

     !!! I'm not talking to anyone who is in an abusive or otherwise dangerous marriage, I'm talking to the mainstream of marriages with good and bad things on its time!!!!
 
 
 Tenslotte nog een fotootje van mijn nichtje op een open tuinendag in haar woonplaats. 
Ik heb haar zelf niet gezien, maar mijn man vond deze foto op Urk.nl, een digitale krant.
Ze heeft een soort semi- klederdracht aan, zo schattig!

Finally a picture of my niece on an open garden day in her hometown.
I have not seen her, but my husband took this photo on Urk.nl, a digital newspaper. She wears a kind of semi-Dutch dress, so cute!

Meer weten over het doel van een huwelijk? Hier het hele filmpje (ook in NL)
Want to know more about the purpose of marriage? Here the whole film (with Dutch translation):

9 opmerkingen:

 1. Enkele jaren geleden heb ik Paul Washer in Ermelo horen spreken over
  het huwelijk.
  Hierdoor samen met mijn man prachtige nieuwe inzichten ontvangen.
  Dankjewel voor dit bijzondere bericht!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Thanks JES.

  Dieneke, wat gaaf dat je daarbij bent geweest.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heel leerzaam, teveel om in één keer tot me te nemen. Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt, dit had ik na afgelopen week nodig, en zeker vandaag.
  Ik ga er weer voor......

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Heel graag gedaan, Jedidja en Anoniem. Wat fijn dat het bemoedigend was, ik hoop altijd dat ik inderdaad iemand kan inspireren en bemoedigen en het is fijn om terug te lezen dat het ook soms het geval is. Gods zegen!

  Annemieke

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mooi anne! ben het er helemaal mee eens. na de vakantie ben ik je blog weer aan het bijlezen ;-) erg leuk weer! ik heb weer megaveel lavendel in bloei staan dus als jullie in de buurt zijn, kom je maar weer een flinke bos plukken. weet je dat je daar ook lekkere dingen mee kan maken? taart, koekjes etc etc. als ik tijd heb(maak), ga ik daar es mee experimenteren, dan hou ik je wel op de hoogte. groetjes maar weer van je schoonzusje elis

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Evelyn, dank je wel.

  @ Elis, wat leuk dat je het allemaal zo leest zeg. Ik ben benieuwd wat je met lavendel kan doen qua bakken e.d. Misschien dat we rond Alberts verjaardag weer jullie kant op kunnen komen, dan is het ook ongeveer de aankomstdag van Nian toch? Houd me op de hoogte van de lavendelplannen!
  Groetjes, Annemieke

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.