zondag 17 juni 2012

Laura's Erfenis - Laura's LegacyLaura Ingalls Wilder is natuurlijk beroemd geworden om de boeken die zij schreef over haar jeugd, ze liet een erfenis na die een groter bereik had dan haar eigen familie. Maar ze liet nog meer na. Deze dag ontdekte ik op deze website een lijst met verwijzingen naar Bijbelteksten. Het is na haar dood in haar Bijbel gevonden. Deze kleine Bijbel lag op een tafel naast haar schommelstoel. Dat was haar leesplekje.  Zo speciaal dat zelfs na haar dood dit lijstje ons nog kan helpen en bemoedigen. Hier haar lijst:

Laura Ingalls Wilder is of course famous for the books she wrote about her childhood, she left a legacy that had a greater range than her own family. But there's even more after she left. This day I discovered a list of references to Bible verses on this website. It's  found in het Bible after her death. This little Bible lay on a table beside her rocking chair. That was her reading spot. So special that even after her death this list can still help and encourage us today. Here's her  list:


Nederlandse lijst

In tijden van crisis lees psalm 46

Wanneer ontmoedigd "23 & 24"
Eenzaam of angstig "27"

Een budget opstellen " Lukas hoofdstuk 19

Succesvol met anderen samenleven lees Romeinen, hoofdstuk 12
Ziek of in pijn lees psalm 91

Wanneer je reist draag bij je psalm 121
Wanneer erg vermoeid lees Mattheus 11:28 en 30 en Romeinen 8: 31 tot 39

Wanneer dingen van kwaad tot erger gaan 2 Timotheus -3d

Wanneer vrienden zich van je terugtrekken houd vast aan 1 Kor 13e

Voor innerlijke vrede 14e hoofdstuk van Johannes

Ongeluk voorkomen Mattheus 7: 24 tot 27

Om te zien wat vertrouwen in God kan doen Hebr. 11

Als je een gevecht moet vechten - het einde van Efez.

Wanneer je hebt gezondigd lees I Joh. 3:1 tot 21

En maak psalm 51 tot je gebed
English list
 
In facing a crisis read 46 Psalm

When discouraged " 23 & 24 "
Lonely or fearful " 27 "

Planning budget " St. Luke chapter 19

To live successfully with others read Romans, chapter 12
Sick or in pain read 91 Psalm

When you travel carry with you 121 Psalm

When very weary read Matthew 11: 28 & 30 and Romans 8: 31 to 39

When things are going from bad to worse 2 Timothy - 3d

When friends go back on you hold to I Corinthians 13th

For inward peace the 14th chapter of St. John

To avoid misfortune Matthew 7: 24 to 27

For record for what trust in God can do Hebrews 11

If you are having to put up a fight - the end of Ephesians

When you have sinned read I John 3:1 to 21

And make Psalm 51 your prayer "Na het eten speelde pa gezangen op zijn viool en de hele middag zongen ze. Ze zongen:

Jezus is een rots is een stormig land,
een stormig land, een stormig land.
Jezus is een rots in een stormig land
en een schut in tijden van nood."

"After dinner, Pa played hymns on his violin and they sang all afternoon. They sang:

Jesus is a rock is a weary land,
a weary land, a weary land,
Jesus is a rock in
a weary land, etc. "


Laura kende al op jonge leeftijd alle psalmen uit haar hoofd. Ongelovelijk. Wij hadden pas geleden Bijbelteksten in ons huis opgehangen. Eentje hing weken lang op de badkamerspiegel. Ik kan de strekking van de woorden vertellen en het idee erbij, in eigen woorden kom ik een eind...maar het letterlijk opzeggen van teksten heb ik nooit gekund.

Laura knew at a young age all the psalms by heart. Unbelievable. We had recently hung Bilble verses in our house. One hung on the bathroom mirror for weeks. I can tell the meaning of the words and the idea there is behind, in my own words I can tell you a lot ... but I have never been good in literally recitation of texts.


 "'Stil nu, jongens en meisjes', zei ze. Ze sloeg haar Bijbel open.
'Vanmorgen zal ik psalm drieentwintig lezen.' Laura kende de psalmen natuurlijk uit haar hoofd, maar ze vond het heerlijk om ieder woord van de drieentwintigste psalm opnieuw te horen.
Daarna sloot de onderwijzeres de Bijbel en op alle lessenaars openden de leerlingen hun leerboeken. Het schoolwerk was begonnen."

"Hush now, boys and girls," she said. She opened her Bible.
"This morning I read Psalm twenty-three." Naturally, Laura knew the psalms from her head, but she loved to hear every word of the 23th psalm again.
Then the teacher closed the Bible and all the students opened their textbooks on their
desks . The school had begun."

3 opmerkingen:

 1. Just lovely. I love the information about her Bible! I am reading the series with my daughter right now. We are on the LONG WINTER. The life they lived was HARD and a reliance on God was their strength.

  Don't the pioneers inspire!!! I love them!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een mooi, inspirerend blog heb jij! Ik volg je al langer, maar ik kan je nu écht gaan volgen omdat ik nu zelf ook een blog heb :-)
  Mooie lijst van bijbelteksten! En wat een voorbeeld, alle psalmen uit je hoofd.
  Nou, ik ga je volgen!

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.