woensdag 16 mei 2012

The Simple Woman's Daybook

I am joining 'the simple woman's daybook' ! This is a format of questions and answers about the sweet simple things of life.
Ik doe mee aan 'the simple woman's daybook' ! Dit is een soort format van vragen en antwoorden over de mooie, simpele dingen van het leven.


Outside my window...
Bold colors of flowers with little drops of rain on them. I hear the chickens. I see some sun. The roses are growing and climbing well.
Uit het raam...
Felle kleuren van bloemen met kleine druppels regen. Ik hoor de kippen. Ik zie een beetje zon. De rozen groeien en klimmen goed.

I am thinking...
How wonderful it is to read and have contacts with other christians in and outside The Netherlands. I always wanted to write with people from other countries and trough blogging I do.
Ik denk...
Hoe geweldig het is om te lezen en om contacten te hebben met andere christenen binnen en buiten Nederland. Ik wilde altijd al schrijven met mensen uit het buitenland en door het bloggen doe ik dat nu ook.

I am thankful...
For two days of vacation. For two days with my husband. For fresh coffee and a warm shawl.
Ik ben dankbaar...
Voor twee dagen vakantie. Voor twee dagen met mijn man. Voor verse koffie en een warme omslagdoek.

In the kitchen...
My coffee is waiting for me. It is a little bit messy because I've worked today, but I don't  mind right now.
In de keuken...
Wacht mijn koffie op me. Het is een beetje rommelig omdat ik vandaag heb gewerkt, maar dat vind ik nu niet zo erg.

I am wearing...
A denim skirt, a black and white polka dot blouse and black shirt. A warm, crocheted shawl to keep me warm in this cold weather.
Ik draag...
Een spijkerrok, een zwart-wit gestipte blouse en een zwart shirt. Een warme, gehaakte omslagdoek om me warm te houden in dit koude weer.

I am creating...
I made some toothpaste yesterday. Tomorrow I want to make shampoo. I'm also working on a wreath of bookpage flowers.
Ik maak...
Gisteren maakte ik tandpasta. Morgen wil ik shampoo maken. Ik werk ook nog aan een krans van bloemen van boekenpagina's.

I am going...
to relax a little bit. I've teached on school today and I have a light headache now.
Ik ga...
een beetje relaxen. Ik heb vandaag les gegeven op school en heb een beetje hoofdpijn nu.

I am wondering...
If we will be blessed with some warmer weather the coming days.
Ik vraag me af...
of we gezegend zullen worden met wat warmer weer de komende dagen.

I am reading...
Northanger Abbey of Jane Austen.
Ik lees...
Northanger Abbey van Jane Austen.

I am hoping...
to have a nice evening with my husband this evening. To be together, just hanging on the couch, talking, enjoying each others company.
Ik hoop...
een fijne avond met mijn man te hebben vanavond. Samen te zijn, gewoon op de bank te hangen, praten, van elkaars aanwezigheid te genieten.

I am looking forward to...
our trip to Brugge, Belgium, very soon.
Ik kijk uit naar....
onze paar dagen naar Brugge, binnenkort.


I am learning...
to accept the things I cannot change, to take care of my house more, to enjoy life!
Ik leer...
de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, meer op mijn huishouden te letten, het leven te genieten!

Around the house...
the sun shines finally. Chickens are making funny noises and there is some work to do on the chicken coop. Plants are growing, seeds are coming up.
Om het huis...
schijnt de zon eindelijk. De kippen maken rare geluiden en er is nog wat werk te doen aan de kippenren. Plantjes groeien goed en zaadjes komen op.


I am pondering...
about the children in my class (on a Christian school), who were so honest today and asked me so much questions about the miracle of Jesus going to heaven, of Jesus' resurrection and other important issues. The children are about 7-8 years old and most of their parents are not very religious or believing in other ways/ gods. One advantage of that is that the children dare to ask everything, they have no shame about their doubts and that makes it possible for me to answer all their questions. I hope the Lord will bless my imperfect words and hope that the school may have many teachers that want to tell the gospel to the children from their hearts.

Ik overdenk....
de kinderen in mijn klas (op een christelijke school), die zo eerlijk waren vandaag en zoveel vragen stelden over het wonder van Jezus hemelvaart en Zijn opstanding en andere belangrijke onderwerpen. De kinderen zijn ongeveer 7-8 jaar oud en de meeste ouders zijn niet erg religieus of geloven in andere goden/wegen. Eén voordeel is dat de kinderen alles durven vragen, ze schamen zich niet over hun twijfels en dat maakt het mogelijk op alle vragen in te gaan. Ik hoop dat God mijn imperfecte woorden wil zegenen en hoop dat de school veel leerkrachten mag hebben die vanuit hun hart het evangelie aan kinderen willen vertellen.

A favorite quote for today...
Unless we form the habit of going to the Bible in bright moments as well as in trouble, we cannot fully respond to its consolations because we lack equilibrium between light and darkness. - Helen Keller
Een favoriet citaat voor vandaag...
Tenzij we de gewoonte vormen van bijbellezen in mooie én donkere momenten, kunnen we niet volledig putten uit de vertroostingen, want het ontbreekt ons aan evenwicht tussen licht en duisternis. - Helen Keller


One of my favorite things...
Coming home to our own little, cozy home and be greeted by our cat. 
Een van mijn favoriete dingen...
Thuiskomen naar ons eigen kleine, gezellige huis en gegroet worden door onze kat.

A few plans for the rest of the week:
to celebrate Ascension Day in church, to visit the towns pottery festival in the afternoon, to see some familymembers, work on some creative projects and enjoy spending time with my husband and friends.
Een paar plannen voor de rest van de week:
Hemelvaartsdag vieren in de kerk, het pottenbakkersfestival in onze stad bezoeken in de middag, enkele familieleden ontmoeten, aan mijn creatieve projectjes werken en er van genieten om tijd door te brengen met mijn man en vrienden.

A peek into my day...
Een kijkje in mijn dag...1 opmerking:

  1. Mooie plannen voor de komende dagen. Geniet ervan.
    Lieve groet, Dieneke

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.