donderdag 5 april 2012

Ik wilde dat ik een fototoestel mee had! - I wish I had taken a camera along!

Deze week heb ik op school Opstandingsbroodjes gebakken. Het idee komt van dit blog. Het was ontzettend leuk om te doen.
This week I baked Resurrection Buns at school. The idea comes from this blog. It was really fun to do.


 De kinderen waren erg verrast dat het broodje (symbool van het graf) na het bakken leeg was, terwijl ze er toch echt zelf een marshmallow (symbool van Jezus) in hadden gestopt met specerijen (symbool van zo'n 30 liter balseming en specerijen). Een mooi moment om uit te leggen dat Jezus ook in het graf was gelegd (gebalsemd) en dat het graf met Pasen leeg was.

Ze wilden graag een recept mee. Daarmee kreeg ik de mogelijkheid om het recept en de achtergrond ervan mee naar huis te geven. 'Onze kinderen'  worden niet allemaal christelijk opgevoed, dus ik denk dat dit een hele mooie kans was. God zegene het.

The children were very surprised that the bread (symbol of the grave) was empty after baking , while they really filled it with a marshmallow (symbol of Christ)  and sugar and spices (symbol of some 30 liters of embalming and spices) . A good time to explain that Jesus dead body was laid (embalmed) in the tomb and that the tomb was empty on Easter.
 
They wanted a prescription. This gave me the opportunity to print the recipe and its background and to give it to them to take home. "Our children" do not all receive a Christian upbringing, so I think this is a very nice opportunity. God bless it.
Wel jammer dat het brandalarm afging LOL. O,o,o wat werd die oven gauw heet. Helaas hadden niet alle kinderen (okee, de meesten) hun broodje goed dicht kunnen maken, zodat de marshmallow er bij hen uitliep, ging karamelliseren en daarna verbranden. En dat alles binnen 10 minuten! Grote zwarte wolken tot gevolg. Maar dat mocht de pret niet drukken. Snel werd iedereen gerust gesteld, ik heb de zwarte kantjes van de broodjes gesneden en de twee geslaagde broodjes gebruikt voor de uitleg en het verrassingselement. Daarna hebben de kinderen gesmult.

Zo jammer dat ik mijn fototoestel ben vergeten!

Paastradities

Ik vond het ontzettend waardevol om iets symbolisch te doen met de kinderen, een paasactiviteit die werkelijk op Christus gericht was. Al jaren vraag ik me af hoe je Pasen meer betekenisvol kan maken. Waar Kerst vaak om commercie draait, draait Pasen dat al net zo goed. Ik was tot voor kort 'jaloers' op de Joodse broeders en zusters die zoveel tradities hebben, zoveel symbolen die verwijzen naar de dingen van God.

Too bad that the fire alarm went off LOL. Oh, oh, oh  how soon the oven was hot! Unfortunately, not all children (okay, most) made their roll tightly so that the marshmallow on the inside walked out, went caramelised and then burned. And all within 10 minutes! Big black clouds as a result. But that did not spoil the fun. Quick, everyone was reassured, I took off the black edges of the rolls and used the two successful rolls for the explanation and the element of surprise. The children enjoyed it!

So sorry that I forgot my camera!

 Easter Traditions

I found it extremely valuable to do something symbolic with the kids, an Easter activity that is truly focused on Christ. For years, I wonder how you can make Easter more meaningful. Where Christmas is often very commercial, this is the same for Easter now. Until recently I was 'jealous' of the Jewish brothers and sisters who have so many traditions, many symbols that refer to the things of God.


Joodse symboliek van de Pesachmaaltijd. Oud Testamentische feesten verwezen continu naar God.
Jewish symbolism of the Passover meal. Old Testament feasts constantly refers to God.

 Maar nu niet meer! Ik heb een aantal geweldige artikelen gevonden die kunnen bijdragen aan het voluit vieren van Pasen met Christus in het middelpunt. Ik vond het pas gisteren en vandaag, dus ik heb geen tijd meer om het voor dit jaar verder uit te werken, maar ik kan hier wel de links geven en een paar hints. De artikelen (met veel foto's) zijn wel in het Engels. Ze worden ondersteund door Bijbelteksten.

But not anymore! I have found some great articles that can help to fully celebrate Easter with Christ at the center. I have found it only yesterday and today, so I have no more time to think and work it out so much for this year,  but I can give a few hints and provide you with some articles on websites. The articles (with pictures) are in English. They are supported by Bible verses.

Hints/ ideeen/ inspiratie: 
- Een houten kruis (eventueel van de kerstboomstandaard -van kribbe tot kruis-) met rode rozen gespijkerd die er met Pasen vanaf mogen.

Hints / ideas / inspiration:
- A wooden cross (possibly from the standard Christmas tree -from crib to cross-) with red roses that are nailed and can be removed on Easter. -Geen paashaas, maar eieren zoeken die ondergedoopt zijn in rode kleurstof. Zoals Jezus lichaam bebloed was, en zoals Jezus ondergedoopt werd in Gods toorn, worden de eieren ondergedoopt in een rode kleurstof.

- No Easter bunny, but an egg hunt of eggs baptized in red dye. As Jesus body was bloodied, and as Jesus was baptized in God's wrath, the eggs are baptized in a red dye.
 

- Eieren zoeken met daarin briefjes over Gods Woord dat een zoetigheid is voor het gehemelte e.d. Met een snoepje daarbij. Om kinderen te laten weten dat een relatie met God nog belangrijker is dan het lekkerste snoep.

- Search for eggs containing notes about God's Word that it is a sweetness, etc. With a candy in the egg. In order to let kids know that a relationship with God is more important than the best candy.


- Goede Vrijdag maaltijd, met broodjes met een kruis van glazuur, met druivensap (symbolisch voor Jezus bloed).
- Kaarsen branden in de stille week, die op vrijdagmiddag allemaal worden uitgeblazen en met Pasen pas weer gaan branden.
- Het eten van Lamsvlees ( Jezus was het Lam Gods).

- Good Friday meal, with bread with a cross of icing, with grape juice (symbolic of Jesus' blood).
- Burning candles in the Holy Week, blow all out on on Friday afternoon and light again on Easter.
- Eating Lamb (Jesus is the Lamb of God).


- Of juist het eten van het traditionele hammetje (door Jezus werk, hoeven we ons niet meer aan wetten van rein en onrein te houden, en hoeven we dus niet meer met Pasen alleen lamsvlees te eten, maar mogen we ook het onreine vlees nuttigen)
- Vasten vanaf Goede Vrijdag tot Pasen.
- Opstandingsbroodjes maken met kinderen en eten met Pasen.
- Nieuwe kleren kopen om het nieuwe begin weer te geven en dat Christus ons door Zijn werk nieuwe kleding wil geven.


- Or... eating the traditional ham (through Jesus' work, we need no more laws to keep clean and unclean)
- Fasting from Good Friday to Easter.

- Make resurrection rolls with children for Easter.
- Buying new clothes as a symbol of the new beginning and to show us that Christ and His work will give us new clothes.Het zijn echt korte hints. In de artikelen wordt meer verantwoord waarom dit goede activiteiten zijn en worden er Bijbelteksten als referentie bij gegeven. Het ene idee kost veel tijd (maaltijd) of inspanning (vasten!), het andere veel minder (eieren kleuren en zoeken), Lamsvlees kopen i.p.v ander vlees. Het lijkt mij mooi om dit verder te onderzoeken en dingen hiervan te gaan toepassen. Kinderen zijn een zegen van God, hoe mooi moet het zijn om met je eigen kinderen zo bezig te zijn hun en jouw ogen en gedachten te richten op Jezus!

The hints are really short. In the articles is more justified why those activities are good and there are given references in Biblical texts. One idea may cost more time (making a meal) or effort (not eating and drinking!), the other much less (searching for eggs and coloring them),  (buying lamb instead of other meat). It seems good to me to explore this further and to apply these things. Children are a blessing from God, how beautiful it must be to be bussy with your children to focus their (and your) thoughts and eyes on Jesus!De sites (sommige foto's komen hier ook vandaan, de andere foto's komen via google) -
(some photos are also from these sites and the other pictures come via google)


http://desiringvirtue.com/2012/02/our-familys-easter-traditions/
http://desiringvirtue.com/2011/04/easter-traditions-2/

http://god-en-gezin.blogspot.com/2012/04/bakken-met-kinderen-opstandingsbroodjes.html
http://womenlivingwell.org/2012/03/my-favorite-easter-breakfast-resurrection-rolls/

2 opmerkingen:

  1. In utrecht vieren ze palmpasen op de chr. basisschool. Dat is ook leuk, dan zie allemaal kinderen met versierde stokken naar buiten lopen :) Vaak mogen ze die stokken in de kerk nog een keer dragen. En die stokken zitten ook vol met symboliek! http://nl.wikipedia.org/wiki/Palmpasenstok

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank je Christina, ik had er idd wel eens van gehoord. Maar wat alles precies betekent niet. Ook een mooie traditie!

    BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.