maandag 26 maart 2012

Kanten Gordijnen - Lace curtains


Het Huis in de Stad

(...) Ma stond in de lege voorkamer te kijken en te bedenken waar ze alles zetten zou.
In de grote lege kamer stond een houtkachel en een glanzend gekocht bureau en een gekochte stoel. (...)
Ma en Laura zetten de schommelstoelen bij het raam. Daarna werkten ze de tafel tussen de deuren door en zetten hem tussen de kolenkachel en de deur naar de keuken. 'Dat wordt een warme plek om te eten', zei ma.
'Kunnen we nu de gordijnen ophangen?' vroeg Laura. De ramen waren net twee ogen die naar binnen keken. Er liepen op straat vreemden langs en aan de overkant stonden de starende winkelhuizen: de winkel in huishoudelijke artikelen van Fuller, de kruidenierswinkel, de kleermakerij van Power en de bazaar van Loftus.
'Ja, hoe eerder hoe beter,' zei ma. Ze pakte de mousselinen gordijen uit en zij en Laura hingen ze op. 
( Er volgt een stukje waarin Laura vertelt hoe bang ze voor alle vreemden is, ook voor de vreemde kinderen en onderwijzeres op de school.)
In ieder geval beletten de gordijnen dat vreemden naar binnen keken. 
(...) De voorkamer was groot in het lamplicht, toen ma de lamp op de gedekte tafel zette. Het zag er vrolijk uit: de lichte gordijnen, het gelakte gele bureau met de stoel, de kussens in de schommelstoelen, de zelfgevlochten kleedjes, het rode tafelkleed en de lichte tinten van de houten vloer, wanden en zolder. 

Uit: Het Kleine Huis, De lange winter, deel 6, door Laura Ingalls Wilder.  (winter van 1880-1881)


 The House in the City

(...) Ma stood in the empty front room looking and thinking where they would put everything.
In the large empty room was a stove and a shiny bought desk and chair. (...)
Ma and Laura put the rocking chairs by the window. Then they worked the table between the doors and put it between the coal stove and the door to the kitchen. "That is a warm place to eat," said Ma.
"Can we hang the curtains?" asked Laura. The windows were like two eyes that looked inside. There were strangers in the street along and on the other side stood staring shop houses: the store in household items Fuller, the grocer, the tailor of Power and the bazaar of Loftus.
"Yes, the sooner the better," said Ma. She took the muslin curtains, and she and Laura they hung up.
(Here follows a piece where Laura tells how scared she is of all strangers, even for strange children and the teacher at the school.)
In any case the curtains
prevent that strangers looked inside.
(...) The room was large in the lamplight, when Ma  set the lamp on the table. It looked cheerful: the light curtains, yellow lacquered desk with the chair, the cushions in the rocking chairs, the self-woven rugs, the red tablecloth and the bright hues of the wood floor, walls and attic.

From: The Little House, The Long Winter, Part 6, by Laura Ingalls Wilder. (winter of 1880-1881)

 

Prachtig zoals Laura de gezelligheid van een met liefde ingericht huis kan beschrijven, inclusief lichte gordijnen. Laura beschrijft het huis waarin ze de winter moeten doorbrengen. Ik maak me op voor de zomer. De eerste muggen zijn alweer gesignaleerd, dus wordt het tijd voor maatregelen. Veel illusies heb ik niet, helemaal weg krijg ik die beestjes toch niet. We wonen op moerassige grond en ik ben niet consequent met het sluiten van deuren en horren e.d. Als ik met mijn kanten gordijnen de meeste muggen tegenhoud, vind ik het al prima. Vandaag dus aan de slag. Boven en beneden.


Beautiful as Laura describes the warmth of a lovingly decorated home, including light curtains. Laura describes the house she must spend the winter in. I'm on for the summer! The first mosquitoes are already identified, so it's time for action. I do not have many illusions about getting these animals out completely. We live on marshy ground and I am not consistent with the closing of doors and screens, etc. When my lace curtains hold most mosquitoes  outside, I think it's all fine. Today I get to work. Up and downstairs.


Bovenverdieping: voor.
En hieronder: bovenverdieping na. 

Upper floor: for.
And below: upstairs after.


In de keuken, ziet het er nu ook licht en zonnig uit.
En met het restje dat over was, heb ik een klein gordijntje gemaakt voor het schuurraampje.

In the kitchen, it looks light and bright now.
I made ​​a small curtain for the shed window out of the
the remnant that was over.


Nog wat oude fotootjes van naailessen (die van mij beginnen in april weer : ), de opkomst van de naaimachine en hoe het voor die tijd met de hand moest gebeuren. Voordeel van met de hand is wel dat je lekker buiten kan werken... ik was vandaag de hele dag binnen. Maar die van mij zijn wel af, dat dan wel weer.

Some old pictures of sewing lessons (mine start again in April:), the rise of the sewing machine and how it was for that time, when everything had to be done by hand. An advantage of hand work is that you can sit outside ... I was in all day today. But mine are finished now, so it is not that bad...

 
 

1 opmerking:

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.