woensdag 14 maart 2012

Biddag - Day of prayer


Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. 
Biddag voor de boeren en hun werk. 
In Nederland en daarbuiten. 
Daarbij moet ik denken aan de boeren in andere landen.
Boeren die uitgebuit worden.
voor weinig moeten werken.
Boeren die mij boontjes en andere groenten leveren uit landen waar de mensen zelf nauwelijks genoeg hebben.

Als ik voor de boeren bid, bid ik dan ook voor hen? 
Wat wil ik dan eigenlijk voor ze bidden? Dat ze zo door moeten blijven gaan? 
Dat de boontjes maar goed mogen groeien en naar Nederland gaan?
Of heb ik andere gebeden in mijn hart? En wil ik daar ook naar handelen?
Toegeven, heel origineel zijn deze gedachten niet. Zie hier ( de moeite waard!).
Maar vandaag moet ik er in het bijzonder aan denken.

Elke dag moet biddag zijn, hoor ik wel. Ja, dat is waar.
Alleen op een dag van vandaag wordt ik er wel extra bij bepaald, wat ik bid en hoe ik bid.
En ook de verantwoordelijkheid die bij het bidden komt kijken.
Ik heb wel eens horen zeggen dat als je voor iemand bidt, je iemand niet kunt haten (of slecht behandelen).
Dat geeft te denken.
Toch wel goed zo'n dag!

Naast de boeren en hun arbeid, zullen Nederlandse christenen vandaag in de kerk en daarbuiten voor de kerk, de wereld, ons land, de economie en de mensen en dieren rondom ons bidden. Mijn gebed is dat er kracht uit mag gaan van deze dag!

Gebed om kracht, moed en onderscheidingsvermogen

Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.
Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
 

Biddag was vroeger nog meer dan nu gericht op boeren en hun werk, omdat Westerse landen zich toen ook erg op landbouw en veeteelt richtten. 
The day of prayer was first (more than nowadays) focussed on farmers and their work, because Western countries used to be very agricultural too. fairtrade boontjes/ fairtrade beans

***

Today is biddag (day of prayer) for crop and labor.
Biddag for farmers and their work.
In the Netherlands and beyond.
I think of the farmers in other countries.
Farmers who are exploited.
little need for work.

Farmers who deliver beans and other vegetables  to me from countries where the people barely have enough
themselves.
If I pray for the farmers, do I also pray for those farmers?
What do I pray for them? That they should keep going like this?
That their crops may grow well and that the beans may continue to go to the Netherlands?
Or do I have other prayers in my heart? And do I also want to act?
I admit it, these thoughts are not very original. See here (worth it!).

But today I must particularly remember.
Every day should be biddag, they say. Yes, that's true.
Only on this day I will be extra determined by what and how I pray.
 And also by the responsibility that is involved in prayer.
I once heard someone say that if you pray, you can not hate someone (or mistreat).
That makes you wonder.
So, still a good tradition this day!

Today Dutch Christians will pray
- in the church and outside the church for the farmers and their labor the world, but also for the world, our country, the economy and the people and animals around us. My prayer is that power may go out of this day!

Prayer for strength, courage and discernment

Lord, give us the strength to accept things that are inevitable.
Give us the courage to change the things that need to be changed.
And above all give us the wisdom to distinguish the two.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
 

"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."  (Jakobus 5:16)

“Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results.” (James 5:16)

1 opmerking:

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.