maandag 6 februari 2012

Vee in de Bijbel - Cattle in the Bible


Nog een kleine christelijke ‘studie’ over dieren in de Bijbel: 

Ik denk dat het Gods opdracht is om goed voor de dieren te zorgen die aan ons zijn toevertrouwd. We mogen ze eten, dat geeft God duidelijk aan. Daarnaast moeten we goed voor ze zorgen zo lang ze leven.( En zorgvuldig slachten.) Ook als wij er allemaal niet heel direct bij betrokken zijn. 
  • Hoe zorgt God voor de beesten? Ik vond dit:
 Psalm 147: 7 Hef voor de HEER een hymne aan,
zing voor onze God een lied bij de lier,
(…) 9 die voedsel geeft aan de dieren,
aan de roepende jongen van de raaf.
  •  Hoe mogen wij voor onze beesten zorgen? Ik vond dit (in twee vertalingen)
 Spreuken 12: 10 Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee,
een goddeloze is alleen maar wreed.

Spreuken 12: 10 De rechtvaardige kent het leven van zijn vee,
maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos
  •  En dan dit…
Zach. 11: 17 Wee de nietsnut van een herder
die de kudde in de steek laat!
Moge het zwaard zijn rechterarm treffen
en zijn rechteroog uitsteken.
Moge zijn arm verschrompelen
en het licht in zijn oog doven.
  •  In geestelijke zin staat iemand die slecht voor zijn dieren zorgt te boek als een negatief voorbeeld. Zo moet een geestelijk herder zijn kudde dus niet wijden. Omgekeerd kan je ook zeggen dat wie goed voor zijn dieren zorgt, iets mag uitstralen voor Gods liefde voor ons. Wij worden immers vaak Gods kudde genoemd?
  • God geeft  het beste  voorbeeld van een zorgzame veehouder, hij kent zijn dieren zelfs bij naam. Hoeveel van de veehouders weten dat tegenwoordig nog? Opnieuw geldt: God is de beste!
 Johannes 10: 3  Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. A small Christian 'study' about animals in the Bible:

I think it's God's command to take properly care for the animals that are entrusted to us. We can eat them, God made that clear. Furthermore, we must properly care for them as long as they live. (And carefully slaughter.) Even if we are all not very directly involved.

• How provides God for the beasts? I found this:

Psalm 147: 7 Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:
(…) 9 He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.

  • How can we take care of our animals? I found this:

Proverbs 12: 10 A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.

And this…

Zach. 11: 17 Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.

• In the spiritual sense: someone who is bad for animals makes a negative example. This is not the way for a spiritual shepherd to lead his flock. Conversely, you can also say that those who are good for animals, show us a little bit of God's love for us through their caring example. We are in fact often called God's flock?

• God gives the best example of a caring farmer, he knows his animals even by name. How many of the farmers know that nowadays? Again: God is the best!

John 10: 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.