donderdag 9 februari 2012

Prioriteiten: over huwelijk en gezin ~ Priorities: on marriage and family


Deze week hebben we brieven geschreven aan de mensen van de kindertehuizen in Zuid-Afrika. En misschien wel aan de natuurlijke moeder als deze bekend is. Je begrijpt dat dit een hele belangrijk moment was. 

Wat wil je dat de mensen daar over je weten, hoe maak je duidelijk dat je vol liefde zult zijn voor een kindje dat je nu nog niet eens kent? Hoe je het wilt opvoeden, liefhebben, over de Here Jezus wilt vertellen?  We hebben ons hart laten spreken en hebben de brieven geschreven. 

Nu, na het schrijven, krijg ik er helemaal zin in. Al onze idealen staan op papier, de Bijbelse uitgangspunten zijn gevonden, wat willen we graag voor een kindje zorgen en starten met opvoeden. En toch staan we er nog een beetje buiten. Mensen met kinderen zullen misschien zeggen: ‘Wacht maar…’ en ‘ als je eenmaal kinderen hebt, zal je zien hoe lastig het is om op te voeden’ en ‘het blijft het moeilijkste wat er is om goed te doen.’

Nog maar kort geleden heb ik de pabo afgerond in avonduren. Er waren veel ouders met kinderen die meededen. Het meest buitengesloten voelde ik me wanneer dit soort opmerkingen geplaatst werden. Want alle discussie was direct niet meer mogelijk. Degene zonder kinderen kan niets tegen ervaring inbrengen, geen andere ervaringen er tegenover zetten.

Ook ligt het denk ik in de aard van de mens om eerder over het negatieve, moeilijke te praten dan over de gouden momenten en de mooie rituelen die je samen met je kindje hebt.
Gelukkig zijn er in het echte leven en in blogland ook mensen die wel de mooie momenten delen. Dat bemoedigt en inspireert. Ook heb ik zondag nog een lezing van Paul Washer geluisterd toen ik niet naar de kerk kon. Hij had het over huwelijk en kinderen. Hij liet zien dat vanuit de Bijbel na God, je huwelijkspartner op nr. 1 moet staan en daarna je kinderen. Dat je niet de tederheid die je uit je huwelijk zou moeten halen, bij je kinderen haalt en dat je, je kinderen een veilig gevoel geeft als ze zien dat jullie samen een goed huwelijk hebben. 

 
Het is fijn om te lezen hoe er weer een terugkeer is naar Bijbelse prioriteiten. Als je zoekt, zul je ze duidelijk vinden in de Bijbel: God, huwelijk, gezin, en dan de rest. Sommigen denken misschien dat het egoïstisch is om je zo te richten op ‘je eigen kringetje’, maar het staat echt in de Bijbel. Als je daarnaast vraagt om en werkt met de vruchten van de geest zoals gastvrijheid, zul je niet zo op de kleine groep mensen om je heen gericht zijn als je misschien eerst denkt. Ik vind het mooi om een dominee zoals Paul Washer (hier met nederlandse vertaling te zien) te horen zeggen dat zijn eerste prioriteit niet zijn bediening als predikant is, maar dat zijn eerste prioriteit zijn vrouw is. Dat als het zou moeten, hij het allemaal op zou geven voor zijn vrouw. 

Soms zie ik christenen heel krampachtig van alles willen doen voor het Koninkrijk, ze rennen en vliegen van activiteit naar activiteit. Steeds op zoek naar radicaliteit en vol enthousiasme om Jezus te volgen. Mijn hart gaat uit naar deze mensen. Ik kan de woorden maar niet vinden om ze te wijzen op de Bijbelse prioriteiten. In dit land heerst zo’n cultuur van ‘jij jouw interpretatie, ik de mijne’…  Deze mensen denken misschien dat ze goed bezig zijn, of voelen zich schuldig dat ze niet genoeg doen voor God. Terwijl ze steeds minder thuis zijn, dus steeds verder van hun bestemming en prioriteiten afdwalen, denken ze dat ze het steeds beter doen. Het is niet mijn taak om teveel op anderen te letten, maar dit gaat mij wel aan mijn hart. Vooral omdat wij, nu we er zolang op moeten wachten, een gezin met kind(eren) zo waardevol vinden, terwijl anderen hun gezin er soms even lijken ‘bij te doen.’

Wel een positieve kijk op het gezin, vond ik op het blog van Marjolein. Een ander voorbeeld van een gezin met ambtsdrager dat niet vergeet dat het gezin belangrijk is. Op het blog van Marjolein las ik iets over gezinsavonden. Dat sprak Eize en mij erg aan. Ik was blij dat Eize er ook direct helemaal enthousiast over was en vast van plan is om hier tijd voor in te ruimen. Een avond per week apart zetten om iets leuks met je kinderen te doen. Een vaste avond, waarop je geen andere dingen plant. Maakt niet zoveel uit wat: een filmpje kijken, popcorn poppen, spelletje doen, schatkist zoeken, samen iets sportiefs doen, gewoon lekker kletsen met elkaar… Er zijn ook speciale boeken voor te krijgen. Ga hier naar de blogberichten met boekentips: hier en hier.

 
Daarnaast heb ik een film voor op ons verlanglijstje: http://www.gospel.nl/films/courageous.html. De film gaat over de rol van vaders. De tip heb ik van dit blog.

Deze blogpost was motiverend bedoeld en ik vind het fijn om mijn ervaringen op papier te zetten. Mocht ik te streng overkomen, dat is echt niet zo bedoeld. Mocht je twijfelen of ik de Bijbelse prioriteiten wel juist zie of juist geïnspireerd of bemoedigd zijn hierdoor, plaats gerust een reactie. Ik heb eventueel nog wat tekstverwijzingen en filmpjes met uitleg hierover en sta altijd open om Bijbeltekst en Bijbeltekst met elkaar te vergelijken.

 

This week we wrote letters to the people of the orphanages in South Africa. And perhaps the natural parent if known. You understand that this was a very important moment.

What do you want people to think about you, how do you make clear that you'll be full of love for a child that you still do not even know? How do you want to tell them about how you will raise, love, and tell it about the Lord Jesus? We have let our hearts speak and have written the letters.

Now, after writing, I get all excited. Our ideals are on paper, the Biblical principles are found: how we want to start to care and parent a child right now!

And yet we still are a bit outside. People with children might say: "Wait ..." and "once you have children, you will see how difficult it is to educate 'and ' it remains the hardest thing there is to do good."

Not long ago I completed teacher training in the evenings. There were many parents with children participating. The most excluded I felt when these comments were posted. Discussion was not possible. Those without children can bring nothing against experience, there is just no experience there to counteract it.

It is also, I think the nature of man to talk earlier about the negative, difficult than the golden moments and beautiful rituals that you and your child shared.

Fortunately, in real life and blogcountry there are also people who do share the good times. That encourages and inspires. Also on Sunday I did watch a reading of Paul Washer when I could not go to church. He talked about marriage and children. He showed that from the Bible,  after God, your spouse must be at No. 1 and then your children. Than you will not get the tenderness that you'd get from your marriage out of your children and your children feel safe when they see you having with a good marriage.

It's nice to read how we have a return to Biblical priorities. If you are looking for them, you will find them clearly in the Bible: God, marriage, family, and then the rest. Some may think that it is selfish for you to aim at 'your own circle, but it is really in the Bible. Also, if you ask for and works with the fruits of the spirit such as hospitality, you will not focus only on the small group of people around you as you might think at first sight. I think it's good to have a preacher like Paul Washer say that his first priority not his preaching ministry, but that his first priority is his wife. That if it should, he would give it all up for his wife.


Sometimes I see Christians desperately want to do everything for the Kingdom, they run and fly from activity to activity. Still looking for fullness and full of enthusiasm to follow Jesus. My heart goes out to these people. I can not find the words to point them to the biblical priorities. In this country there is such a culture of "you have got your interpretation, I have mine '... These people may think they are doing well, or feel guilty that they are not doing enough for God. While they are increasingly less at home, so the location of their destination and priorities astray, they think they still do better. It's not my job to pay attention too much on others, but this is something near to my heart. Especially since we are waiting so long now for a family with child (ren) and see that this is so valuable, while others sometimes seems to ‘do’ their families ‘while busy with other things’. 

However, a positive view of family, I found on the blog of Marjolein.
Another example of a family with a preacher, that will not forget that the family is important. On the blog of Marjolein I read something about family evenings. That spoke realy loud to Eize and me. I was glad Eize also directly got excited about it, and we fully intend to make a special evening a week for this purpose. To have one special evening a week to have special attention and fun with the family. A solid evening, on which you do not plan other things. It does not really matter what you will do: watch a movie, make popcorn, play a games, do a treasury search together, doing something sporty, just chatting with each other ... There are also special books for this purpose. Here en here. are links to the blog post with advice for books.I also have a film on our wishlist: http://www.gospel.nl/films/courageous.html. It is about the role of fathers. I saw it of this blog.

This blog post was meant to be motivating and I like to put my experiences on paper. If I seem too harsh, that really is not intended as such. If you doubt that I see the biblical priorities correctly or if you are just be inspired or encouraged by this, feel free to place a comment. I may still have some text references and movies with an explanation about this and I am always open to compare scripture verse and scripture verse.

5 opmerkingen:

 1. Wow.. ik vind dat je prachtig en helder uiteenzet hoe het zou moeten zijn. Ik heb wel eens rare blikken gekregen als ik zei dat je God op één moet zetten, dan je man/vrouw en dan je kinderen. Bij veel mensen leeft de gedachte dat je je kinderen op nummer één moet zetten. Ik denk dat je dan scheefgroei krijgt; ietwat verwende kinderen en een verstoorde relatie met je partner. Als huwelijkspartners ben je samen één en samen voed je je kinderen op en zorg je voor hen.
  Ik denk dat je een goede moeder zal zijn. Je hebt een goede focus, denkt na over naken zonder maar klakkeloos de heersende norm te volgen.
  Als het goed zit in het gezin, kunnen we ook een beter licht voor de buitwenwereld zijn.

  Gods zegen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi bericht! Leuk ook dat je even gelinkt hebt naar mijn blog. Ik hoop dat velen de film zullen gaan kijken en door geraakt worden.
  Groetjes,Wendy

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ nathalie: bedankt voor je lieve woorden! Dat laatste is inderdaad ook nog een goede invalshoek! Bij die scheefgroei die jij noemt kan ook nog genoemd worden dat niet alleen de kinderen misschien meer verwend worden, maar ze moeten ook meer 'liefde' en 'tederheid' geven dan ze aankunnen. Ze moeten compenseren voor de partner en dus is het ook zielig voor de kinderen die meer moeten geven dan ze kunnen.

  @ Wendy: bedankt, ik hoop 'm zelf binnenkort ook te gaan kijken. Graag gedaan. Ik wil altijd mijn bronnen vermelden, is wel zo netjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Annemieke,

  Iedereen heeft recht op zijn/haar mening en ik vind juist dat je de jouwe heel respectvol en op een duidelijke manier hier neerzet. Je komt absoluut niet belerend over, juist als iemand die goed over haar woorden heeft nagedacht.
  Je hebt nog wel geen ervaring als het om kinderen opvoeden gaat, maar je denkt wel heel serieus over bepaalde onderwerpen na, en zouden dat maar meer mensen doen! Kinderen opvoeden is zeer zeker niet altijd leuk en gezellig, maar geloof mij: het is het zooooo waard! Er zijn zoveel meer mooie momenten en fijne dingen die je met ze meemaakt, dan dat er dingen zijn die niet leuk zijn of vervelend. En de liefde die je voor ze voelt, is nergens mee te vergelijken...
  Ik weet zeker dat jullie toekomstige kindje een fijne jeugd bij jullie tegemoet gaat!
  Fijn dat je weer beter bent, ik miste je al een beetje, fijne dag, groetjes Sandra

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoi Sandra,

  Echt bedankt voor je bemoedigende woorden!

  BeantwoordenVerwijderen

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.