zondag 18 december 2011

Hoe de eerste kerstboom in Nederland kwam~ How the first christmas tree was introduced in the Netherlands

Wat ik nu toch heb ontdekt, verbaast me zeer. De eerste kerstboom van de Lage Landen is door een protestantse dominee hier naartoe gehaald! Er zit ook nog een heel mooi verhaal aan vast…
I have discovered something rather suprising! The first Christmas tree in the Netherlands was brought here by a Protestant minister! There is also a very nice story attached to it...

 
Bewogen met de armen
In de 19e eeuw is dominee Otto Gerhard Heldring vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Het is een bevlogen man, een protestantse dominee, door sommigen als ‘streng’ betitelt. Hij maakt deel uit van het Reveill, een internationale opwekkingsbeweging uit die tijd. Dominee Heldring preekt in de Betuwe, waar de mensen het zwaar hebben. De mensen hebben te maken met overstromingen, een teveel en te goedkoop aanbod van drank, werkeloosheid en uiteindelijk ook aardappelkziektes. Dominee Heldring zet zich in voor de armen en vecht tegen het drankmisbruik. De kanselbijbel moet altijd openliggen en weer teruggelegd worden bij Ezechiel 34, vanaf vers 15. Daarin staat een oproep van God om de armen te helpen.

Comitted to the poor
In the 19th century, Reverend Otto Gerhard Heldring came from Germany to the Netherlands. He is a passionate man, a Protestant minister, by some considered as 'strict'. He is a member of Reveille, an international revival movement of that time. Heldring preaches in the Betuwe, where people have hard lives. People have to deal with flooding, easy excess to and cheap supply of alcohol, unemployment and eventually potato diseases. Reverend Heldring is committed to the poor and fights against alcohol abuse. The pulpit Bible must always be open and be put back at Ezekiel 34, from verse 15 and further. In this verse all can read a call from God to help the poor.

 Dominee Heldring 
Reverent Heldring
Kerstboom in de kerk
Dominee Heldring kent vanuit Duitsland het kerstfeest als een gezellig familiefeest. Dat Kerst gevierd wordt in plaats van het heidense midwinterfeest en dat Jezus waarschijnlijk in de zomer is geboren, weet hij ook. Maar toch viert hij Kerstfeest in december en herinnert dan de gemeente aan de komst van een ander soort Licht in een donkere wereld: Jezus Christus. In Duitsland wordt het kerstfeest bovendien met een kerstboom gevierd en bindt het feest de familie samen in een intieme sfeer. Dominee Heldring besluit om het feest hier een socialer en meer evangeliserend karakter te geven. En zo komt het dat dominee Heldring de eerste kerstboom in Nederland introduceert. De boom komt in de kerk te staan en wordt versierd met appels en peren. Onder de boom liggen cadeautjes. De dominee nodigt alle armen mensen uit om toch vooral naar het kerstfeest te komen, ook de mensen die normaal niet in de kerk komen om zo kennis te maken met Jezus Christus en cadeautjes en het fruit in ontvangst te nemen. Het wordt een groot succes. 


 Dit is niet Heldring, maar dit plaatje toont wel een soortgelijke viering. 
This is not Heldring but this picture shows a similar celebration.

Christmas tree in the church
From Germany, Reverend Heldring knows the tradition of a cozy family Christmas celebration. He knows that Christmas is celebrated in place of the pagan midwinter festival and that Jesus was born probably in the summer. Yet he will celebrate Christmas in December and reminds the congregation to the arrival of a different kind of Light in a dark world: Jesus Christ. Christmas in Germany is also celebrated with a Christmas tree, and the celebration binds the family together in an intimate atmosphere. Reverend Heldring decides to give the party here a more social and evangelistic character. And that is why minister Heldring introduced the first Christmas tree in the Netherlands. The tree is placed into the church and is decorated with apples and pears. Under the tree there are presents. The pastor invites all poor people to come to church, especially for Christmas, even those who do not come usually to church. They are invited in order to learn about Jesus Christ and to receive the fruit and gifts. It is a great success.


 De daaropvolgende jaren wordt deze manier van kerstvieren herhaald en langzaam aan komt de boom ook in de protestantse huishoudens terecht.
During the following years, this way of celebrating Christmas is repeated and slowly, the tree enters the Protestant households. 

Nederig
Hoe het verder met dominee Heldring ging? Hij heeft tijdens zijn leven veel voor de armen betekent en verschillende ‘gestichten’ en opvanghuizen opgezet. Ook liet hij de Vluchtheuvelkerk te Zetten bouwen, met een zolder waar de mensen konden schuilen als er weer eens overstromingen waren. De dominee bleef nederig. Het was niet dankzij hem dat de kerk er was gekomen, maar dankzij de Here God. Dat is te zien aan de windwijzer van de kerk: een hand met een wijzende vinger naar boven. 

Humble
Finally, how did Reverend Heldrings life continue? He did mean a lot for the poor during his life. He founded various asylums and set up shelters. He also had built a ‘refuge-church’ to use during floodings.  The church has an attic where people could hide when there were floods again. The reverent was a humble man. It was not thanks to him that the church had built there, but thanks to the Lord. This can be seen on the weather vane of the church: a hand with a pointing finger upwards.Meer
Het verhaal nog eens horen en zien? www.uitzendinggemist.nl -->God in de Lage Landen, datum 18-12-2011. Daarin wordt ook duidelijk hoeveel de feesten Sinterklaas, Sint Maarten en Kerst met de zorg voor armen te maken hadden. En ook een heel mooi stuk over een pastoor in Belgie die een alternatief bedacht voor Halloween. Citaat: “Er valt al zoveel te griezelen in de wereld. We willen niet angstig zijn. God is niet een God van angst.” Hij houdt een optocht door zijn stad, deelt pompoensoep en een borrel uit en biedt mensen een andere optie, een vreugdevol en veilig feest. Kortom, een echte aanrader deze uitzending. 

More
Do you want to hear and view this story again? www.uitzendinggemist.nl --> God in de Lage Landen, datum 18-12-2011. It is only in Dutch. However, I can tell you a small part of this program. It is about a priest in Belgium who invented an alternative for Halloween. Quote: "There is so much to shiver in the world. We do not fear. God is not a God of fear. " He organizes a parade through his city,  offers pumpkin soup and shares a drink and gives people another option: a safe and joyous celebration. In short, this program is highly recommended.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.