maandag 21 november 2011

10 dagen zonder klagen, 10 days without complaining

Dit is dag 4 'zonder klagen'. De tussenstand:

 Dag 1 - Ging best heel gemakkelijk. We moesten er een beetje aan wennen. Ik heb heel vaak mijn mond gehouden terwijl ik eigenlijk wat wilde zeggen. Resultaat: 1 klacht.
Dag 2 - Dat was even schrikken. Ik wilde dag beginnen met een klacht! Onze slaapkamer had temperaturen van een sauna aangenomen omdat manlief de verwarming had aangezet beneden. Ik werd met hoofdpijn wakker met mijn hoofd 30 cm vanaf een loeihete radiator (zit aan mijn kant van het bed). Net op tijd dacht ik aan de uitdaging die ik was aangegaan. Ik liep naar beneden en zag Eize daar al ijverig het kippenhok schoonmaken, terwijl ik nog sliep, dus dat hielp wel om mijn klachten voor me te houden. Verder toch wel een uitdaging deze dag: zeker 4 klachten. Maar ook een hele vredige, rustige dag: geen gemopper, we hielden elkaar scherp...prima!
Dag 3: Zat een beetje tussen dag 1 en 2 in. 
Dag 4: Vandaag sowieso weinig te klagen. Behalve dan een bijzonder hoge rekening van de garage voor de auto. Het zij zo. Klagen helpt toch niet. Andere vorm

Op het weblog waar de uitdaging vandaan komt, las ik van iemand die deze uitdaging met de Bijbelstudieclub was aangegaan op een net iets andere manier. Iedereen kreeg een armbandje die je aan je rechter pols deed. Zodra je klaagde, deed je het om je linker pols, en zodra je weer klaagde deed je het rechts, enz. Ook schreef zij elke klacht direct op papier om aan het einde van de periode te zien wat God haar duidelijk wilde maken. Wat deze vrouw opviel was dat zij het meest klaagde omdat de dingen niet op haar manier gingen. 

 
2 Gedachtes hierbij:
  1. Het mooiste van deze challenge is dat je het zo voor je zelf kan ontdekken. Een ander kan het jou wel vertellen dat je teveel klaagt en waarom maar dat is toch moeilijk te accepteren.
  2. En ander op dat blog stelde ook de vraag: waarom klaag je eigenlijk? Als het over andere mensen gaat, is het toch vaak dat je jezelf net iets beter wilt voelen dan een ander. En soms ook uit gewoonte. 

Mijn eigen ontdekkingen tot nu toe:

- Ik klaag teveel, en van nature komen er meer klachten in me naar boven dan mij lief is.
- Dat het eigenlijk heel raar is dat ik zoveel klaag terwijl ik elke dag zoveel zegeningen krijg en zoveel heb om dankbaar te zijn. Wat moet God daar wel niet van denken?
- Dat ik het fijn vind om deze dagen meer vanuit dankbaarheid te leven.
- Dat ik merk dat minder klagen een positieve werking heeft: door een klacht ontstaat ook al snel gemopper of een ruzie en minder klagen komt ten goede aan een fijne sfeer.

Ik ben benieuwd hoe het verder gaat, maar ik kan iedereen aanraden deze uitdaging eens aan te gaan!


 This is day 4 without complaining. The intermediate:

Day 1 - Went quite easily. We had to get a little used to it. I often kept my mouth shut when I really wanted to say something. Result: 1 complaint.

Day 2 – What a wake-up call! I wanted to start the day with a complaint! (But did not do it) Our room had sauna temperatures, because my hubby turned on the heating very high. I woke up with a headache as I was laying just 30 cm from a very hot radiator (placed near my side of the bed). Just in time I thought of the challenge that I had entered. I walked downstairs and saw Eize already diligently cleaning the chicken coop while I was still asleep, so that helped it to keep my complaints inside. Furthermore, it is a challenge these day: at least 4 complaints. But it also was a very peaceful, quiet day: no grumbling, we kept each other focused...just fine!

Day 3: Slightly between day 1 and 2.

Day 4: Today not much to complain about anyway. Except for a very large bill from the garage for the car. So be it. It doesn’t help to complain about it.
 
Other ways

On the blog where the challenge comes from, I read from someone who did this challenge with her Bible Study Club in a slightly different way. Everyone was given a bracelet that they did on their right wrist. Once you complained, you did it to your left wrist,  etc. Also, she wrote each complaint directly to paper at the end of the period to see what God had wanted to make clear. What this woman noticed was that she complained the most about things not going her way.

Thoughts here:
  •  The best part of this challenge is that you can discover all of this for yourself. Another can tell you that you complain too much, and why, but that's often hard to accept.
  •  Another blogger asked the question: what are you complaining about? When it comes to other people, it is often that you yourself would feel a little better than another. And sometimes it is just a nasty habit.

My own discoveries so far:

 - I am complaining too much, and naturally there are more complaints in my heart than I like.

- It is actually quite strange that I do complain so much as every day there are many blessings and I have so much to be grateful for. What must God think of that?

- That I enjoy to live these days more with gratitude.

- That less complaining has a positive effect: a complaint will
easily make us grumbling or arguing and less complaining will benefit a great atmosphere.


I wonder how it will go on, but I can highly recommend this challenge to everyone!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comments make me happy/ Uw of jouw reacties maken mij blij.