dinsdag 27 december 2011

Warme winterdagen / Warm winterdays

Tweede Kerstdag / Second day of Christmas
 

Genieten van de natuur en van gezelligheid. Het was heerlijk warm weer. 
We enjoyed the outdoors and being with family. The weather was very warm.Een prachtig gedicht dat ik online vond. Soms droom ik wel eens van andere landen dan ons volle kikkerlandje, maar dit gedicht richt mij weer op het mooie dat God ook hier heeft geschapen. 
A beautiful poem about our country, but It is impossible for me to translate it...

Nederland in Nederland

God heeft één keer diep gezucht
strooide enkele hopen grond
in de wijde Wieden rond
zodat Nederland ontstond

schiep wat otters, kraggen, riet
in een waterrijk gebied
voor de roerdomp, karekiet,
grauwe ganzen in de lucht

Roomsloot en de Diezenvaart
waar de visser roerloos staart
en de waterjuffer paart,
leven teer wordt uitgebroed

kragen vol met pluizen pieken,
molens draaien met hun wieken
avondrood en ochtendkrieken,
Nederland, wat is het goed !
  
   Inge Klumper

Bron: http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=8739:nederland-in-nederland&catid=108&Itemid=673

zondag 25 december 2011

Eerste Kerstdag - First Day of ChristmasDe kerk staat niet op de foto's, maar we hadden geweldige diensten: een over de minst populaire Kersttekst (Openbaringen 12) (Gelinkt aan de geschiedenis van de wijzen en Jezus vlucht naar Egypte).
Church isn't on these photo's, but we had very good services: one about the least populair Christmasverse ( Revelations 12) (linked with the history of the wise man and Jesus departure to Egypte). 

Gisteren - Yesterday:


Wist u dat:
- Jezus al zo'n 2 jaar oud was toen de wijzen hem kwamen bezoeken?
- Jezus leven rustige en heftige periodes kent en dat dit ook voor Zijn volgelingen geldt?
- Hij ons in alle omstandigheden oproept Hem te volgen?
- Maria en Jozef de reis naar Bethlehem waarschijnlijk helemaal niet zo erg vonden? Dit wordt wel vaak gezegd, maar uit de Lofzang van Maria blijkt dat Maria de voorzeggingen uit de Schriften goed kende. Dus toen ze hoorde dat ze naar Bethlehem moest (wat ook was voorzegd), was dit voor haar een extra bevestiging en teken dat zij echt was opgenomen in het plan van God.


Op naar 2e Kerstdag met familie... Fijne dagen iedereen!Did you know?

- That Jesus was about 2 years old when the wise men came to visit him?
- that Jesus live had peaceful and violent times, and that this is also true for His followers?
- He calls us in all circumstances to follow Him?
- Mary and Joseph
probably did not care about their travel to Bethlehem  at all? The opposite is quite often said, but from the Canticle of Mary, she shows that the she knew the predictions from the Scriptures. So when she heard that she had to go to Bethlehem (which also was foretold), this was an additional confirmation for her that she really was included in the plan of God.


Up to the second day of Christmas ( we celebrate Christmas in 2 days here)! We hope to celebrate this day with family.

vrijdag 23 december 2011

Goed kerstfeest - Merry Christmas


Een heel goed kerstfeest gewenst allemaal!

De voorbereidingen zijn hier in volle gang. Morgen lekker koken. Zondag naar de kerk en thuis en 2e Kerstdag naar familie.
Ik vond op een ander blog nog mooie symbolische gedachten bij Kerst om de anders misschien wat lege decoraties/ kersttradities extra betekenis te geven:
 • Kerstgroen (atijd blijvend groen, wat in de winter groen blijft: ook wel evergreen genoemd): om ons er aan te herinneren dat Gods trouw ook voor altijd is.
 • Ronde kerstkransen: de ronde vorm heeft geen begin en geen einde, net zoals er aan God geen begin en einde is, en dat geldt ook voor Zijn eigenschappen als zijn trouw, goedheid, barmhartigheid, liefde.
 • Kerststerren, stervormige decoraties: om ons te herinneren aan de ster boven de stal van Bethlehem.
 • Taart en lekker eten: om de verjaardag van onze Here Jezus feestelijk te vieren!
 • Cadeautjes: om je eraan te herinneren dat God de wereld het grootste cadeau gaf wat maar mogelijk is: Zijn enige Zoon! 
 • Ook branden alle kaarsen van de adventskrans volop en ook branden andere lichtjes om te verwijzen naar het Licht dat God in de wereld zond.     A Merry Christmas  to you all!

  We are busy preparing now. Tomorrow I wil enjoy cooking and backing. Sunday we will go to church and celebate Christmas at home. On Second Christmas day we hope to go to our family. On another blog I have found some symbolic thoughts around Christmas to give the otherwise meaningless christmasdecorations and traditions a real meaning.
  • Evergreen: to remind us of Gods faithfulness that is forever. 
  • Round garlands: the round shape has no beginning and no end. So is God: without beginning and end, and so are his characteristics like faithfulness, goodness, mercy and love.
  • Christmas stars and star shaped decorations: to remind us of the star in Bethlehem.
  • Cakes and good food: to celebrate the birthday of Jesus Christ!
  • Gifts: to remind us of the greatest gift of all: Gods gift of his only son Jesus to this world!
  • Also the candles in the adventsgarlant and other candles are burning bright: they refer to the Light of God, that He send to this world. 
  •  

   dinsdag 20 december 2011

   Zelf cadeaupapier maken - Make your own wrappingpaper


   Ideetjes om zelf inpakpapier te maken met ecoline, verf en gewoon printpapier. Met goudkleuren maak je al snel iets chique! Voor de versiering heb ik gekeken wat ik nog aan lintjes en haakwerkjes in huis had liggen. De fotootjes vertellen wel genoeg, denk ik.

   Here some ideas to make your own wrappingpaper with ink, paint and ordinary office paper. Gold colors create something chic!I made the decorations from ribbons and crochet flowers I bought or made earlier. The thumbnails tell enough, I think.
   Het resultaat:/ the results:
   Sterpapier maken met verf en ecoline: / Making starpaper with paint and ecoline:
   En het resultaat van het sterrenpapier/ And the results of the star paper    Kerstsok/ Chrismasstocking


   Kinderen
   Het sterrenpaper is leuk om met kinderen te maken. Vooral als je een grote losse ster maakt om er op te plaatsen als extra decoratie. Terwijl je hieraan werkt kan je ze vertellen over de ster van Bethlehem. Op de foto's lijkt de achtergrond een beetje licht, maar het is juist leuk om de achtergrond echt donker te maken zodat de gouden sterren mooi oplichten. Het glamour-achtige rode papier kreeg ik van mijn schoonmoeder. Ik heb het meer persoonlijk gemaakt door de naam van de ontvanger op het papier te plaatsen.

   Kids
   The 'starpaper' is a nice one to make with children. Especially if you make a big star to place on in as decoration. You can tell them about the star of Bethlehem, while making this. On the pictures it looks a little light, but it is nice to make the sky/ paper realy dark, so the gold stars will light up. The glamoureus red paper, I got from my mother in law. I've made ​​it more personal by putting the name of the receiver on the paper.

   Eperimenteren met eetbare kleurstoffen - Experimenting with edible dyes

   Geprobeerd in schuimpjes van eiwit (zie recept van Marjolein): natuurlijke kleurstoffen. De resultaten:
   • Blauw: gemaakt van rodekoolsiroop: kleurt goed maar teveel smaakoverdracht. Jammer, het kleurresultaat was prachtig. 
   • Lichtroze: gemaakt van perensiroop: kleurt heel licht, geeft een lekker zoet smaakje. Geschikt voor het kleuren van glazuur, maar niet voor de schuimpjes. De schuimpjes kunnen door de dikkere siroop niet goed gaar worden. (De siroop is gemaakt van het vocht van stoofpeertjes met wijn dat is ingekookt met suiker).
   • Bruin: gemaakt van cacaopoeder. Even zeven en toevoegen. Resultaat: goed! En een heerlijk smaakje.
   Nog uit te proberen ideeen:
   • Bietensap (rood/ roze)
   • Bramensap (rood/ roze)
   • Pistachenootjes (groen)
   Wordt vervolgd...
   I tried to color merinques  (zie recept van Marjolein) with natural dyes. The results:

   • Blue: I made it of red cabbage syrup : good color but too much transfer of flavor . Too bad, the resulting color was beautiful. 
   • Pink: I made it from pear syrup: very light colors, gives a sweet taste. Suitable for coloring enamel, but not for merinques. The foams can not be done by the thick syrup. (The syrup is made from the moisture of canned pears with red wine that has been reduced with sugar).
   • Brown: I made it ​​from cocoa powder. Just filter and add. Result: good! And it adds a delicious flavor.
   Still trying out ideas:
   •      Beet juice (red / pink)
   •      Blackberry juice (red / pink)
   •      Pistachio nuts (green)
   To be continued ...

   zondag 18 december 2011

   Hoe de eerste kerstboom in Nederland kwam~ How the first christmas tree was introduced in the Netherlands

   Wat ik nu toch heb ontdekt, verbaast me zeer. De eerste kerstboom van de Lage Landen is door een protestantse dominee hier naartoe gehaald! Er zit ook nog een heel mooi verhaal aan vast…
   I have discovered something rather suprising! The first Christmas tree in the Netherlands was brought here by a Protestant minister! There is also a very nice story attached to it...

    
   Bewogen met de armen
   In de 19e eeuw is dominee Otto Gerhard Heldring vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Het is een bevlogen man, een protestantse dominee, door sommigen als ‘streng’ betitelt. Hij maakt deel uit van het Reveill, een internationale opwekkingsbeweging uit die tijd. Dominee Heldring preekt in de Betuwe, waar de mensen het zwaar hebben. De mensen hebben te maken met overstromingen, een teveel en te goedkoop aanbod van drank, werkeloosheid en uiteindelijk ook aardappelkziektes. Dominee Heldring zet zich in voor de armen en vecht tegen het drankmisbruik. De kanselbijbel moet altijd openliggen en weer teruggelegd worden bij Ezechiel 34, vanaf vers 15. Daarin staat een oproep van God om de armen te helpen.

   Comitted to the poor
   In the 19th century, Reverend Otto Gerhard Heldring came from Germany to the Netherlands. He is a passionate man, a Protestant minister, by some considered as 'strict'. He is a member of Reveille, an international revival movement of that time. Heldring preaches in the Betuwe, where people have hard lives. People have to deal with flooding, easy excess to and cheap supply of alcohol, unemployment and eventually potato diseases. Reverend Heldring is committed to the poor and fights against alcohol abuse. The pulpit Bible must always be open and be put back at Ezekiel 34, from verse 15 and further. In this verse all can read a call from God to help the poor.

    Dominee Heldring 
   Reverent Heldring
   Kerstboom in de kerk
   Dominee Heldring kent vanuit Duitsland het kerstfeest als een gezellig familiefeest. Dat Kerst gevierd wordt in plaats van het heidense midwinterfeest en dat Jezus waarschijnlijk in de zomer is geboren, weet hij ook. Maar toch viert hij Kerstfeest in december en herinnert dan de gemeente aan de komst van een ander soort Licht in een donkere wereld: Jezus Christus. In Duitsland wordt het kerstfeest bovendien met een kerstboom gevierd en bindt het feest de familie samen in een intieme sfeer. Dominee Heldring besluit om het feest hier een socialer en meer evangeliserend karakter te geven. En zo komt het dat dominee Heldring de eerste kerstboom in Nederland introduceert. De boom komt in de kerk te staan en wordt versierd met appels en peren. Onder de boom liggen cadeautjes. De dominee nodigt alle armen mensen uit om toch vooral naar het kerstfeest te komen, ook de mensen die normaal niet in de kerk komen om zo kennis te maken met Jezus Christus en cadeautjes en het fruit in ontvangst te nemen. Het wordt een groot succes. 


    Dit is niet Heldring, maar dit plaatje toont wel een soortgelijke viering. 
   This is not Heldring but this picture shows a similar celebration.

   Christmas tree in the church
   From Germany, Reverend Heldring knows the tradition of a cozy family Christmas celebration. He knows that Christmas is celebrated in place of the pagan midwinter festival and that Jesus was born probably in the summer. Yet he will celebrate Christmas in December and reminds the congregation to the arrival of a different kind of Light in a dark world: Jesus Christ. Christmas in Germany is also celebrated with a Christmas tree, and the celebration binds the family together in an intimate atmosphere. Reverend Heldring decides to give the party here a more social and evangelistic character. And that is why minister Heldring introduced the first Christmas tree in the Netherlands. The tree is placed into the church and is decorated with apples and pears. Under the tree there are presents. The pastor invites all poor people to come to church, especially for Christmas, even those who do not come usually to church. They are invited in order to learn about Jesus Christ and to receive the fruit and gifts. It is a great success.


    De daaropvolgende jaren wordt deze manier van kerstvieren herhaald en langzaam aan komt de boom ook in de protestantse huishoudens terecht.
   During the following years, this way of celebrating Christmas is repeated and slowly, the tree enters the Protestant households. 

   Nederig
   Hoe het verder met dominee Heldring ging? Hij heeft tijdens zijn leven veel voor de armen betekent en verschillende ‘gestichten’ en opvanghuizen opgezet. Ook liet hij de Vluchtheuvelkerk te Zetten bouwen, met een zolder waar de mensen konden schuilen als er weer eens overstromingen waren. De dominee bleef nederig. Het was niet dankzij hem dat de kerk er was gekomen, maar dankzij de Here God. Dat is te zien aan de windwijzer van de kerk: een hand met een wijzende vinger naar boven. 

   Humble
   Finally, how did Reverend Heldrings life continue? He did mean a lot for the poor during his life. He founded various asylums and set up shelters. He also had built a ‘refuge-church’ to use during floodings.  The church has an attic where people could hide when there were floods again. The reverent was a humble man. It was not thanks to him that the church had built there, but thanks to the Lord. This can be seen on the weather vane of the church: a hand with a pointing finger upwards.   Meer
   Het verhaal nog eens horen en zien? www.uitzendinggemist.nl -->God in de Lage Landen, datum 18-12-2011. Daarin wordt ook duidelijk hoeveel de feesten Sinterklaas, Sint Maarten en Kerst met de zorg voor armen te maken hadden. En ook een heel mooi stuk over een pastoor in Belgie die een alternatief bedacht voor Halloween. Citaat: “Er valt al zoveel te griezelen in de wereld. We willen niet angstig zijn. God is niet een God van angst.” Hij houdt een optocht door zijn stad, deelt pompoensoep en een borrel uit en biedt mensen een andere optie, een vreugdevol en veilig feest. Kortom, een echte aanrader deze uitzending. 

   More
   Do you want to hear and view this story again? www.uitzendinggemist.nl --> God in de Lage Landen, datum 18-12-2011. It is only in Dutch. However, I can tell you a small part of this program. It is about a priest in Belgium who invented an alternative for Halloween. Quote: "There is so much to shiver in the world. We do not fear. God is not a God of fear. " He organizes a parade through his city,  offers pumpkin soup and shares a drink and gives people another option: a safe and joyous celebration. In short, this program is highly recommended.

   zaterdag 17 december 2011

   Inspirerend dametje - Inspirational lady

   Al een tijdje wil ik graag wat over Tasha Tudor (1915-2008)  posten. Deze krachtige vrouw is nog maar enkele jaren geleden overleden maar haar erfenis is groot. Ze illustreerde bijna 100 kinderboeken maar maakte misschien nog wel meer indruk door de manier waarop zij in het leven stond. Ze stond voor vrouwelijkheid (feminity), dichte relatie met de natuur en ze hield van homesteading: bijna alles in en rond haar huis werd zelf gemaakt, verbouwd, gedaan. In de zomerperiode liet ze haar tekenspullen liggen en was ze bezig in de moestuin en daarna met inmaken. Ze inspireerde veel vrouwen om vrolijk en dankbaar in het leven te staan, zich niet te schamen voor hun vrouwelijke kant en oude vaardigheden weer te gaan uitoefenen. Dat is in het kort Tasha Tudor. Voor meer informatie:
   • http://en.wikipedia.org/wiki/Tasha_Tudor
   • http://www.tashatudorandfamily.com/


    For a while I wanted to post something about Tasha Tudor (1915-2008) . This strong woman just past away a few years ago but her legacy is enomous. She illustrated nearly a hundred books for children and her lifestyle has made a great impression on many. She promoted feminity with her life and also a close relationship with nature and she loved homesteading: almost everything in and around her house was homemade, self-sufficient etc.  In summer, she left her drawings and paintings and worked in her garden en vegetables garden and  was busy canning. She inspired women to life happily and grateful, not be ashamed of their feminity and to practice old skills. That is Tasha Tudor in short.   

   For more information:
   • http://en.wikipedia.org/wiki/Tasha_Tudor
   • http://www.tashatudorandfamily.com/


   Nog wat citaten van Tasha. Het zijn haar citaten niet één op één zoals ik denk, maar ik vind het wel inspirerend. Ik heb ze zo goed als het kan proberen te vertalen.

   “Ik houd van het werk thuis: strijken, wassen, koken, afwassen. Wanneer ik zo’n lijst kreeg waarop je, je beroep moest invullen, schreef ik altijd ‘huisvrouw’ op. Het is een bewonderenswaardig beroep, waarom zou je, je daarvoor moeten verontschuldigen? Je bent niet stom omdat je een huisvrouw bent. Wanneer je jam aan het koken bent, kan je ondertussen Shakespeare lezen.”


   “Waarom willen vrouwen zich kleden als mannen als ze zo gelukkig zijn om vrouw te zijn? Waarom vrouwelijkheid verliezen, wat een van onze grootste charmes is? We krijgen meer volbracht door charmant te zijn dan door in broeken te wandelen en te roken. Ik ben erg gek op mannen. Ik denk dat het wonderlijke schepsels zijn. I houd echt van ze. Maar ik wil niet op een van hen lijken. Toen vrouwen hun lange rokken opgaven, maakten ze een ernstige fout..”


   “Er is geen vrede die niet kan gevonden worden in dit moment.”   “Het leven is niet lang genoeg om alles te kunnen doen wat je zou kunnen bereiken. En wat een voorrecht om alleen al in leven te zijn. Ondanks alle vervuiling en horror, is deze wereld prachtig. Stel je voor dat je de sterren alleen maar een keer per jaar zou kunnen zien. Denk je in, wat je dan zou denken. Het wonder daarvan!”


   Here, some quotes of Tasha Tudor. They are not my opion for a 100 %, but I think they are very inspiring. 

   “I enjoy doing housework, ironing, washing, cooking, dishwashing. Whenever I get one of those questionaires and they ask what is your profession, I always put down housewife. It's an admirable profession, why apologize for it. You aren't stupid because you're a housewife. When you're stirring the jam you can read Shakespeare.” 


   “Why do women want to dress like men when they’re fortunate enough to be women? Why lose femininity, which is one of our greatest charms? We get more accomplished by being charming than we would be flaunting around in pants and smoking. I’m very fond of men. I think they are wonderful creatures. I love them dearly. But I don’t want to look like one. When women gave up their long skirts, they made a grave error…” 

   “There is no peace that cannot be found in the present moment.” 

   “Life isn't long enough to do all you could accomplish. And what a privilege even to be alive. In spite of all the pollutions and horrors, how beautiful this world is. Supposing you only saw the stars once every year. Think what you would think. The wonder of it!” 

   En als laatste een papierpop van Tasha Tudor. And at last a paper doll designed by Tasha Tudor.